Zakres Usług

Prawo własności intelektualnej

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Poźniak LL.M. wspiera swoich Klientów zarówno w zarządzaniu przysługującymi im prawami własności intelektualnej, jak również w ich egzekwowaniu. Kancelaria doradza i reprezentuje swoich Klientów przed sądami cywilnymi oraz karnymi w sporach dotyczących zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej przez podmioty trzecie, a także nieuczciwej konkurencji.

Zarządzanie portfelem znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących uzyskiwania i utrzymywania praw ochronnych na znaki towarowe, wzory użytkowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

Usługi Kancelarii Radcy Prawnego Piotr Poźniak LL.M. obejmują m.in.:

 • badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych w bazach krajowych i międzynarodowych oraz przygotowanie opinii na ten temat
 • zgłoszenia znaków towarowych do rejestracji w trybach:
 • => krajowym (Urząd Patentowy RP)
 • => wspólnotowym (Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM w Alicante)
 • => międzynarodowym w ramach Porozumienia madryckiego (Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO w Genewie) i nadzorowanie przebiegu postępowania rejestracyjnego
 • zgłoszenia wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych do rejestracji i nadzorowanie przebiegu postępowania zgłoszeniowego;
 • dozorowanie terminów wnoszenia opłat urzędowych w kraju i za granicą, w tym opłat związanych z uzyskaniem, utrzymaniem i odnawianiem praw wyłącznych i ich uiszczanie
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach spornych dotyczących unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante i sądami administracyjnymi
Obrót prawami własności intelektualnej

Uprawnionym przysługuje prawo do rozporządzania prawami własności intelektualnej, które można przenosić na osoby trzecie lub upoważniać je do korzystania z tych praw. Coraz częściej prawa te stanowią przedmiot zabezpieczenia wierzytelności.

W ramach swoich usług Kancelaria opiniuje i przygotowuje różnorodne umowy, w tym:

 • umowy przeniesienia (cesji) znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz praw z ich zgłoszeń
 • umowy licencyjne na korzystanie z ww. dóbr
 • umowy o koegzystencji praw wyłącznych
 • umowy zastawu oraz zastawu rejestrowego
 • umowy dystrybucyjne oraz umowy franczyzy
 • umowy przenoszące lub upoważniające do korzystania z know-how i niezarejestrowanych znaków towarowych
Zwalczanie naruszeń praw własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji

Prawa własności intelektualnej narażone są na bezprawne wykorzystanie przez osoby trzecie. Akty prawa zawierają szczegółowe regulacje dotyczące ochrony poszczególnych praw wyłącznych a także zasad uczciwej konkurencji, niemniej jednak do ich właściwego stosowania konieczna jest znajomość orzecznictwa sądowego – wspólnotowego oraz polskiego.
Kancelaria działa w wielu sprawach m.in. dotyczących:

 • używania znaków towarowych myląco podobnych do znaków zarejestrowanych
 • naruszeń zarejestrowanych znaków towarowych
 • bezprawnego użycia znaków towarowych na podrobionych produktach
 • planowania i wdrażania programów mających na celu zapobieżenie degeneracji znanych znaków towarowych, w tym monitorowanie użycia takich znaków
 • naruszania praw do znaków renomowanych
 • naśladownictwa produktów
 • naruszania znaków towarowych używanych w domenach
 • nieuczciwej reklamy
 • ochrony oznaczeń produktów, opakowań i zewnętrznej postaci produktów
 • organizowania i prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, a także konkursów
 • ochrony tajemnic i know-how przedsiębiorstwa

W powyższych sprawach Kancelaria:

 • odpowiada na zapytania i przygotowuje opinie prawne
 • prowadzi postępowania sądowe – cywilne i karne
 • prowadzi negocjacje i mediacje
 • przygotowuje ugody
Własność intelektualna w internecie

Kancelaria oferuje obsługę właścicielom praw własności intelektualnej, a także doradza użytkownikom, którzy są zainteresowani legalnym korzystaniem z tych praw.

Oferta Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • zwalczanie naruszeń znaków towarowych w domenach internetowych, w tym prowadzenie postępowań sądowych oraz arbitrażowych (w szczególności przed Sądem Polubownym działającym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji)
 • zwalczanie naruszeń znaków towarowych i przejawów nieuczciwej konkurencji na stronach internetowych, w tym w tzw. metatagach
 • prowadzenie postępowań karnych w celu ścigania naruszeń praw do znaków towarowych i patentów w internecie
 • przeprowadzanie audytów prawnych stron internetowych, aukcji internetowych, portali internetowych itd.
 • monitorowanie stron internetowych, aukcji internetowych, portali internetowych itd. w celu ochrony praw własności intelektualnej
 • nawiązanie współpracy z portalami aukcyjnymi i negocjowanie z nimi w celu zapobiegania naruszeniom w aukcjach internetowych
Ochrona dóbr osobistych

Kancelaria doradza, jak chronić dobra osobiste (najczęściej są to: nazwisko lub pseudonim, wizerunek, cześć, prawo do prywatności), a także jak skutecznie i bezpiecznie wykorzystywać dobra osobiste w obrocie gospodarczym.

Kancelaria doradza w sprawach obejmujących:

 • prowadzenie sporów sądowych o ochronę dóbr osobistych;
 • ochronę dobrego imienia firm i innych organizacji;
 • negocjowanie sprostowań, przeprosin.

nota prawna | pliki cookies i polityka prywatności | impressum | kontakt

© Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Poźniak LL.M. - Pl. Pocztowy 3/5, 65-305 Zielona Góra