Zakres Usług

Procesy sądowe, postępowania egzekucyjne i mediacje

Procesy sądowe, postępowania egzekucyjne i mediacje

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Poźniak LL.M. świadczy usługi prawne związane z prowadzeniem postępowań sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym. Ponadto Kancelaria wszczyna i prowadzi w imieniu swoich klientów postępowania egzekucyjne, mające na celu windykację niespłaconych należności finansowych oraz świadczy usługi w zakresie ugodowego rozwiązywania sporów (mediacja). Czynności Kancelarii w ww. zakresach odnoszą się m.in. do:

 •  prowadzenia negocjacji mających na celu zawarcie ugody w celu uniknięcia procesu sądowego
 • uczestniczenia w negocjacjach mających na celu zawarcie ugody
 • reprezentowania klientów przed właściwym sądem w postępowaniu pojednawczym
 • przygotowania i wniesienia powództwa (wszczęcie i prowadzenie procesu sądowego w celu zasądzenia należnego świadczenia)
 • wszczęcia postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zasądzonej przez sąd należności
 • uzyskania Europejskiego Nakazu Zapłaty (ENZ) w celu dochodzenia należnej wierzytelności od zagranicznego kontrahenta
 • podjęciem czynności w celu uzyskania Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego (ETE)

Celem ugodowego rozwiązywania sporów (inaczej mediacji) jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony konfliktu, a nie ustalenie, kto ma rację. Z tego powodu mediację stosuje się w celu załagodzenia lub wygaszenia sporu istniejącego między stronami, co jest tym łatwiejsze do osiągnięcia, że osoby dotychczas pozostające w konflikcie są równouprawnionymi partnerami w rozmowie. To z kolei ułatwia w znaczący sposób poszukiwanie rozwiązania związanego z istniejącym sporem bądź konfliktem. Co ważne - nikt nie może narzucać stronom sposobu rozwiązania sporu, ponieważ to same strony są odpowiedzialne za wynik mediacji.

Korzyści ugodowego rozwiązywanie sporów (mediacji):

 • zwiększenie gwarancji trwałego usunięcia konfliktu, do jakiego doszło pomiędzy stronami
 • wypracowanie akceptowalnego dla stron rozwiązania problemu, dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań
 • możliwość decydowania przez strony o ostatecznym wyniku prowadzonych rozmów
 • gwarancję równorzędnej pozycji dla wszystkich stron konfliktu lub danego sporu
 • skrócenie okresu trwania toczącego się postępowania sądowego
 • zmniejszenie kosztów związanych z postępowaniem sądowym

nota prawna | pliki cookies i polityka prywatności | impressum | kontakt

© Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Poźniak LL.M. - Pl. Pocztowy 3/5, 65-305 Zielona Góra