Automatyczne wykreślenie spółki z KRS na mocy przepisów z 2015 r.

wykreślenie spółki z KRS

Zmiana przepisów w 2015 r. a automatyczne wykreślenie spółki z KRS

W styczniu 2015 r. weszły w życie regulacje nowelizujące ówczesne przepisy o Krajowym Rejestrze Sądowym związane z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców. Wprowadzane zmiany miały przede wszystkim za zadanie przekształcić istniejący dotychczas system, stworzenie ogólnodostępnego portalu internetowego, jak również zrezygnowanie z dokonywania publikacji wpisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG). Jedną z najważniejszym zmian był obowiązek ponownego złożenia wniosku o wpis do KRS do końca roku 2015 – podmioty, które tego nie uczyniły były zgodnie z przepisami automatycznie wykreślane z KRS (rejestru przedsiębiorców), a ich majątek z mocy prawa nieodpłatnie przejmował Skarb Państwa.

Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

Przedmiotem skargi do Trybunału Konstytucyjnego stanowiły właśnie przepisy dot. automatycznego wykreślenia spółki z rejestru z powodu braku ponownego złożenia wniosku, jak również nieodpłatnie przejęcie majątku przez Skarb Państwa. Skargę wniosła wykreślona spółka argumentując, że wprowadzone przepisy pozbawiły podmioty – które się spóźniły się ze złożeniem wniosku lub tego nie uczyniły – zdolności sądowej oraz administracyjnoprawnej. W ocenie spółki pozbawienie jej podmiotowości prawnej, jak również praw majątkowych było niewspółmierne do zamierzonego przez ustawodawcę celu, tj. jawności życia gospodarczego. Spółka argumentowała, iż cel ten można było osiągnąć również poprzez zastosowanie mniej drastycznych konsekwencji prawnych. Jednym z argumentów skargi było również to, iż spółki nie tylko z dnia na dzień utraciły prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w określonej formie prawnej, ale również zostały pozbawione możliwości odwołania się od ich wykreślenia, tj. mechanizmów umożliwiających odwrócenie niekorzystnych skutków oraz przywrócenia ich bytu prawnego. Ponadto dużo wątpliwości budziła kwestia i sposób zarządzenia przez Skarb Państwa majątkiem przejętym od zlikwidowanych spółek – nowelizacja przepisów nie zawierała bowiem jakichkolwiek przepisów wykonawczych, które regulowałyby ta kwestię.

Na wagę ww. problemów zwrócił uwagę m.in. Trybunał Konstytucyjny, który w 2019 r. uznał za niekonstytucyjny art. 9 ust. 2b zd. 3 ustawy wprowadzającej KRS stanowiący, że wspólnicy spółek, które przestały istnieć, nie mają żadnych praw do majątku spółki (sygn. sprawy P 13/18).  W wyniku zapadłego orzeczenia TK wspólnicy są uprawnieni do ubiegania się o odszkodowanie.


W przypadku jakichkolwiek pytań w kwestiach związanych z kwestiami automatycznego wykreślenia spółki i dochodzeniem odszkodowania przez wspólników zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail kontakt@kancelaria-pozniak.pl lub pod numerem telefonu +48 665 246 969.

Podziel się wpisem: