Dofinansowanie w ramach tzw. „tarczy branżowej”

pomoc przedsiębiorcy covid

Od 19 grudnia 2020 r., mikro i mali przedsiębiorcy mogą ubiegać się – w ramach tzw. tarczy branżowej – o uzyskanie dofinansowania w wysokości do 5 000,- PLN. Warunkiem otrzymania ww. środków finansowych jest posiadanie na dzień 30 września 2020 r. wpisu jednego z 41 kodów PKD wymienionych w ustawie ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Mikropożyczka do 5 000,- złotych

Art. 15zze(4) tarczy branżowej, dodany wspomnianą ustawą z 9 grudnia 2020 r. do tzw. tarczy antykryzysowej stanowi, że dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności będzie przyznawana przez starostę ze środków Funduszu Pracy. Są one dla  mikro i małych przedsiębiorców, którzy w październiku lub listopadzie 2020 r. odnotowali  co najmniej 40 % spadek obrotów stosunku do przychodu z października lub listopada 2019 r. oraz prowadzili działalność na dzień 30 września 2020 r. Pomoc nie może być udzielona, jeśli tego dnia działalność była zawieszona. Kolejnym warunkiem jest prowadzenie w tym dniu przeważającej działalności o określonym kodzie PKD. Aby otrzymać pomoc, trzeba mieć wpisany jako dominujący jeden z poniższych kodów PKD:

=> 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)

=> 47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych)

=> 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)

=> 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach)

=> 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)

=> 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany)

=> 56.10.A (restauracje)

=> 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)

=> 56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering)

=> 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)

=> 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)

=> 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.)

=> 59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi)

=> 59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych)

=> 59.14.Z (projekcja filmów)

=> 59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych)

=> 74.20.Z (działalność fotograficzna)

=> 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)

=> 79.90.C (usługi w zakresie rezerwacji)

=> 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)

=> 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa, to m.in. indywidualni nauczyciele, trenerzy)

=> 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), brak danych o dofinansowaniu,

=> 85.53.Z (pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa)

=> 85.59.A (nauka języków obcych),

=> 85.59. B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe),

=> 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego),

=> 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)

=> 86.90.D (działalność paramedyczna)

=> 90.01 Z (wystawianie przedstawień artystycznych)

=> 90.02.Z (wspomaganie przedstawień)

=> 90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy),

=> 91.02.Z (muzea),

=> 93.11.Z (działalność obiektów sportowych)

=> 93.13.Z (działalność obiektów poprawy kondycji fizycznej)

=> 93.19.Z (pozostała działalność sportowa)

=> 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)

=> 93.29.A (działalność pokojów zagadek)

=> 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana)

=> 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa)

=> 96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich)

=> 96.04.Z (działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej)

Złożenie wniosku o 5 000,- złotych

Wniosek jest składany w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy, do dnia 31 stycznia 2021 r. Wniosek składany jest poprzez  platformę praca.gov.pl. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie:

– o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy,

– o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej,

– potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.,

– niezawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

Oświadczenia, o których mowa powyżej składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniach jest zawarta klauzula następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Zwrot dotacji

Dotacja podlega w całości zwrotowi przez mikroprzedsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego podmiot otrzymał dotację, jeżeli nie wykonywał on działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Ponadto otrzymana dotacja podlega zwrotowi w całości, wraz z odsetkami liczonymi od dnia udzielenia dotacji, na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego wypłacono środki finansowe, jeżeli mikroprzedsiębiorca bądź mały przedsiębiorca:

– wydatkował otrzymane środki finansowe niezgodnie z przeznaczeniem,

– złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń, o których mowa powyżej lub nie spełniał innych warunków do udzielania dotacji,

– nie poddał się stosownej kontroli starosty bądź upoważnionego przez niego dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Dotacja a podatki

Przychód z tytułu udzielonej dotacji nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.


W przypadku jakichkolwiek problemów bądź pytań w kwestiach związanych z uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail kontakt@kancelaria-pozniak.pl lub pod numerem telefonu +48 665 246 969.