imigracjapracownicyprawo niemieckiewizy

Niemiecka ustawa dot. migracji wykwalifikowanych pracowników

Ustawa 2020 2019 Fachkräfteeinwanderungsgesetz

W dniu 7 czerwca 2019 r. parlament Republiki Federalnej Niemiec (niem. Bundestag) uchwalił szereg ustaw związanych z otwarciem swojego rynku pracy dla imigrantów z obszaru spoza Unii Europejskiej. W ramach uchwalonego pakietu ustaw (niem. Gesetzespaket zu Migration und Integration) ustalono m.in. warunki oraz zasady udzielania azylu, migracji zarobkowej oraz deportacji.

W ramach ww. pakietu przyjęto następujące ustawy:

 1. Fachkräfteeinwanderungsgesetz
 2. Beschäftigungsduldungsgesetz
 3. Geordnete-Rückkehr-Gesetz
 4. Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz
 5. Asylbewerberleistungsgesetz
 6. Datenaustauschverbesserungsgesetz

Z uwagi na bliskie relacje gospodarcze między Polską a Niemcami największe znaczenie dla polskich pracodawców oraz podmiotów zajmujących się pośrednictwem pracy / podnajmem pracowników na terenie Niemiec ma ustawa Fachkräfteeinwanderungsgesetz (pol. ustawa dotycząca migracji wykwalifikowanych pracowników). Fachkräfteeinwanderungsgesetz wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.

Cel ustawy dot. migracji wykwalifikowanych pracowników.

Uchwalona ustawa (niem. Fachkräfteeinwanderungsgesetz) tworzy ramy dla ukierunkowanej i zwiększonej imigracji wykwalifikowanych pracowników z krajów trzecich tj. obszaru spoza Unii Europejskiej. Celem wprowadzonej regulacji jest zasilenie niemieckiego rynku pracy absolwentami uniwersytetów oraz osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Główne zmiany wynikające z ustawy dot. migracji wykwalifikowanych pracowników.

Uchwalone zmiany prawne dotyczą w głównej mierze:

 1. wprowadzenia jednolitej definicji wykwalifikowanego pracownika, która obejmuje absolwentów szkół wyższych i pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
 2. rezygnacji z tzw. testu pierwszeństwa (niem. Vorrangsprüfung) przy uznanej kwalifikacji zawodowej (niem. anerkannte Qualifikation) i umowy o pracę;
 3. zniesienie ograniczeń w obszarach związanych z pracą wykwalifikowanych pracowników przy posiadaniu odpowiedniego wyszkolenia zawodowego (niem. qualifizierte Berufsausbildung);
 4. możliwości przyjazdu na określony czas cudzoziemców będących absolwentami szkół wyższych i posiadających odpowiednie wykształcenie zawodowe w celu znalezienia na terenie Niemiec pracy (warunek: znajomość języka niemieckiego i posiadanie środków utrzymania);
 5. poprawy możliwości w zakresie pozostania w Niemczech w celu podjęcia kroków mających na celu uznanie posiadanych kwalifikacji zawodowych, uproszczenia procedur poprzez skupienie i centralizację obowiązków przez organy migracyjne oraz przyspieszenie procedur dla wykwalifikowanych pracowników.

Wykwalifikowany pracownik (niem. Fachkraft) w rozumieniu Fachkräfteeinwanderungsgesetz.

W myśl ustawy dot. migracji wykwalifikowanych pracowników (niem. Fachkräfteeinwanderungsgesetz) wykwalifikowanymi pracownikami są obywatele państw trzecich, którzy:

 1. posiadają krajowe kwalifikacje zawodowe lub zagraniczne kwalifikacje zawodowe równoważne kwalifikacjom krajowym lub
 2. posiadają niemiecki, uznany zagraniczny stopień uniwersytecki lub zagraniczny stopień uniwersytecki porównywalny z niemieckim stopniem uniwersyteckim.

Ustawa dot. migracji wykwalifikowanych pracowników a wejście na rynek niewykwalifikowanych lub nisko wykwalifikowanych pracowników.

Ustawa dot. migracji wykwalifikowanych pracowników (niem. Fachkräfteeinwanderungsgesetz) stawia warunek, by ​​przed wjazdem na teren Republiki Federalnej Niemiec kwalifikacje danego cudzoziemca zostały sprawdzane pod kątem ich wspomnianej równoważności w tzw. procedurze uznawania. Wyjątek stanowią tylko specjaliści branży informatycznej (IT) z co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym i aktualnym wynagrodzeniem w wysokości co najmniej 4 020,00 EUR miesięcznie, jak również porozumienia dot. zatrudnienia zawarte z Federalną Agencją Zatrudnienia (niem. Bundesagentur für Arbeit), która sprawdza poziom wiedzy ew. pracowników i określa, jakie środki są wymagane do uznania ich kwalifikacji zawodowych.

Wskazać jednocześnie należy, że limit wynagrodzeń jest dostosowywany każdego roku.

Podziel się wpisem: