Faktura VAT jako dowód w sprawie

faktura VAT dowód

Temat niniejszego wpisu może wydawać się banalny na pierwszy rzut oka, jednak sytuacje, w których faktura VAT jest jedynym dowodem w sprawie, zdarzają się dosyć często.

Podkreślić należy, iż kierując sprawę do sądu to na powodzie (tj. osobie składającej pozew) spoczywa obowiązek udowodniania istnienia roszczenia. Wynika on bezpośrednio z art. 6 kodeksu cywilnego stanowiącego, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Oznacza to, iż składając pozew należy przedstawić wszelkie dokumenty i materiały, które wskazują na zasadność dochodzonego roszczenia.

Pozostaje pytanie czy faktura VAT stanowi taki dowód. Odpowiedź brzmi: nie. Faktura VAT jest jedynie dokumentem rozrachunkowym i nie stanowi samoistnego dowodu na istnienie umowy między stronami, z której wynikałyby określone roszczenia (np. o zapłatę określonej kwoty). Co więcej – faktura VAT jest dokumentem o charakterze prywatnym i stanowi jedynie dowód tego, że osoba, która go podpisała złożyła oświadczenie w nim zawarte. Powyższe wynika z treści art. 245 k.p.c. Z takim dokumentem nie wiąże się domniemanie prawne, iż jego treść przedstawia rzeczywisty stan rzeczy i potwierdza, że miały miejsce fakty w nim stwierdzone (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2012 r., sygn. akt I CSK 25/12). Ocena charakteru dokumentów prywatnych prowadzi do wniosku, że sąd może oczywiście wyrokować także w oparciu o treść takich dokumentów (prywatnych), ale jedynie w sytuacji, gdy ich treść nie została zaprzeczona w sporze przez stronę przeciwną lub gdy została potwierdzona innymi środkami dowodowymi.

Oznacza to, iż kierując sprawę do sądu, należy przedłożyć dowody (dokumenty, zeznania świadków), które potwierdzą zasadność dochodzonego pozwem roszczenia np. zawarcie umowy i wynikający z niej obowiązek zapłaty kreślonej kwoty. W przeciwnym razie sąd oddali powództwo.


W przypadku jakichkolwiek pytań w kwestiach związanych z postępowaniem dowodowym lub dowodami jako takimi zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail kontakt@kancelaria-pozniak.pl lub pod numerem telefonu +48 665 246 969.