Podjęcie pracy w Niemczech przez obywateli państw spoza Unii

praca niemcy ukraina ukraińcy

Mająca wejść w życie nowa niemiecka ustawa o imigracji wykwalifikowanych pracowników (niem. Fachkräfteeinwanderungsgesetz) ułatwi imigrację do Niemiec wykwalifikowanym pracownikom tzn. osobom posiadającym wykształcenie zawodowe (niem. Berufsausbildung) i osobom posiadającym praktyczną wiedzę zawodową (niem. berufspraktische Kenntnisse). Dzięki nowej ustawie obowiązujące przepisy dotyczące wykwalifikowanych pracowników z wyższym wykształceniem, takie jak niebieska karta UE, będą kontynuowane i częściowo rozszerzane. Będzie można również szukać pracy z tzw. nową kartą szansy (niem. Chancenkarte). Podkreślić należy, że wprowadzane przepisy ułatwią podjęcie pracy w Niemczech przez obywateli państw nienależących do Unii Europejskiej, tj. pracowników z Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, Armenii etc. Oznacza to, że stopniowo wprowadzane w życie regulacje mogą być wyjątkowo atrakcyjne dla podmiotów z Polski (również tych z ukraińskim kapitałem), które świadczą usługi bądź zamierzają takie świadczyć na terenie Niemiec z wykorzystaniem pracowników z Ukrainy, Gruzji, Armenii etc. (np. delegując pracowników do Niemiec lub użyczając pracowników w ramach tzw. Arbeitnehmerüberlassung).

Nowa ustawa składa się z kilku części – uchwalone regulacje będą stopniowo wchodzić w życie począwszy od listopada 2023 r. Poniżej omówione zostały najważniejsze planowane do wprowadzenia w życie zmiany w niemieckim prawie imigracyjnym:

Nowa niebieska karta UE od listopada 2023 r.

Wdrażając wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1883 dot. warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz uchylenia dyrektywy Rady 2009/50/WE, niemiecki ustawodawca przeprojektował i rozszerzył możliwości imigracyjne na podstawie niebieskiej karty UE (niem. Blaue Karte EU):

Obniżone limity wynagrodzeń: progi wynagrodzeń dla niebieskiej karty UE w zawodach regularnych (niem. Regelberufe) i tzw. zawodach o niskim stopniu zainteresowania (niem. Engpassberufe) zostają znacznie obniżone. W przyszłości wynagrodzenie minimalne w wysokości 45,30% rocznego pułapu wymiaru składek w systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych (w 2023 r. – 39 682,80 EUR) będzie obowiązywać dla zawodów o niskim stopniu zainteresowania oraz osób rozpoczynających karierę zawodową, a 50,00% (w 2023 r. – ok. 43 800,00 EUR) dla wszystkich innych zawodów.

Rozszerzona grupa osób:

Rozpoczęcie kariery: Możliwość otrzymania niebieskiej karty UE będzie dostępna dla większej grupy osób. Przykładowo zagraniczni pracownicy naukowi, którzy w ciągu ostatnich trzech lat uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych, mogą otrzymać niebieską kartę UE, jeśli w ramach pracy w Niemczech uzyskają minimalne wynagrodzenie w wysokości 45,30% rocznego wymiaru składek w systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych (w 2023 r. – 39 682,80 EUR). Dotyczy to zarówno zawodów o niskim stopniu zainteresowania, jak i zawodów regularnych.

Specjaliści IT: Nowością jest to, że informatycy mogą w przyszłości otrzymać niebieską kartę UE, jeśli nie posiadają wyższego wykształcenia, ale mogą wykazać się co najmniej trzyletnim porównywalnym doświadczeniem zawodowym. W tym przypadku obowiązuje dolny próg wynagrodzenia dla zawodów o niskim stopniu zainteresowania (45,30% rocznego limitu wymiaru składki; w 2023 r. – 39 682,80 EUR).

Rozszerzenie listy zawodów o niskim stopniu zainteresowania: Lista zawodów o niskim stopniu zainteresowania dla niebieskiej karty UE została znacznie rozszerzona. Oprócz dotychczasowych zawodów jak matematyka, informatyka, nauki przyrodnicze, inżynieria czy medycyna, wykwalifikowani pracownicy mogą również otrzymać niebieską kartę UE – przy spełnieniu odpowiednich wymagań – w następujących grupach zawodowych:

 • kierownicy produkcji zajmujący się wytwarzaniem towarów, górnictwem i budownictwem oraz logistyką,
 • kierownicy w świadczeniu usług w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • menedżerowie zajmujący się świadczeniem usług specjalnych, takich jak opieka nad dziećmi lub opieka zdrowotna,
 • weterynarze,
 • dentyści,
 • farmaceuci,
 • pielęgniarki i położne z wykształceniem akademickim bądź wykształceniem porównywalnym,
 • nauczyciele i wychowawcy w szkołach i tzw. obszarach pozaszkolnych (niem. außerschulischer Bereich).

Również tutaj będzie obowiązywać niższy próg wynagrodzenia dla zawodów o niskim stopniu zainteresowania (45,30% rocznego limitu wymiaru składki; w 2023 r. – 39 682,80 EUR).

Mobilność krótkoterminowa i długoterminowa: mobilność krótkoterminowa oraz mobilność długoterminowa do Niemiec będzie możliwa dla posiadaczy niebieskiej karty UE wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej. Na maksymalny pobyt do 90 dni posiadacze niebieskiej karty z innych krajów UE będą mogli przyjechać do Niemiec i przebywać na jej terytorium w celu prowadzenia działalności gospodarczej, która jest bezpośrednio związana z ich zatrudnieniem. W przypadku takiego krótkiego pobytu nie będzie wymagana ani wiza, ani zezwolenie na pracę wydane przez Federalną Agencję Pracy. Po pobycie przez minimum 12 miesięcy z niebieską kartą UE w innym kraju UE możliwa jest długoterminowa relokacja do Niemiec bez wizy. Po wjeździe należy złożyć wniosek o niemiecką niebieską kartę UE w urzędzie imigracyjnym.

Łatwiejsze łączenie rodzin dla osób posiadających niebieską kartę UE: w przypadku posiadaczy niebieskiej karty UE, którzy mieszkali już z rodziną w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, łączenie rodzin będzie uprzywilejowane. Jeżeli dani członkowie rodziny będą potrzebować wizy ze względu na swoje obywatelstwo, będą uprawnieni do wjazdu na terytorium Niemiec jako członkowie rodziny posiadacza niebieskiej karty UE z zezwoleniem na pobyt wydany w poprzednim państwie członkowskim i przebywania w Niemczech bez uprzedniej procedury wizowej w celu wyjazdu. Z chwilą wydania zezwolenia na pobyt w Niemczech przestają obowiązywać wymogi dotyczące wystarczającej powierzchni mieszkalnej (§ 29 ust. 1 nr 2 AufenthG) i zabezpieczenia środków do życia (§ 5 ust. 1 nr 1 AufenthG).

Dalsze zmiany od listopada 2023 r.

Uprawnienia do uzyskania zezwolenia na pobyt dla pracowników wykwalifikowanych i zrzeczenie się związku między kwalifikacjami a zatrudnieniem.

Dwie centralne podstawy prawne dla zezwoleń na pobyt dla pracowników wykwalifikowanych z wykształceniem zawodowym (§ 18a AufenthG) i pracowników wykwalifikowanych z wykształceniem akademickim (§ 18b AufenthG) zostaną zmienione w dwójnasób:

 • po pierwsze – prawo do zezwolenia na pobyt przysługuje, jeżeli spełnione są wszystkie związane z nim przesłanki,
 • po drugie – zniesione zostaje ograniczenie dot. możliwości podjęcia zatrudnienia w zawodzie związanym z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi bądź wykształceniem. Oznacza to, że osoby posiadające wykwalifikowane wykształcenie zawodowe lub dyplom wyższej uczelni, nie są ograniczone do poszukiwania zawodów związanych wyłącznie z ich wykształceniem. Wyjątki w tym zakresie będą dotyczyły zawodów regulowanych (niem. reglementierte Berufe).

Zatrudnienie zawodowych kierowców

Uproszczone zostanie udzielanie zezwoleń przez Federalną Agencję Pracy (niem. Bundesagentur für Arbeit) dot. zatrudniania zawodowych kierowców z krajów trzecich tj. spoza Unii Europejskiej. Zasadniczo nie będzie już sprawdzane, czy kierowca jest w posiadaniu wymaganego prawa jazdy Unii Europejskiej ewentualnie prawa jazdy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak również kwalifikacja podstawowa (niem. Grundqualifikation) lub przyspieszona kwalifikacja podstawowa (niem. beschleunigte Grundqualifikation). Ponadto zniesiona zostanie tzw. kontrola pierwszeństwa (niem. Vorrangprüfung), a znajomość języka niemieckiego nie będzie już warunkiem wstępnym uzyskania zezwolenia.

Przepisy dotyczące zatrudnienia i uznawania od wiosny 2024 r.

Pobyt w celu uznania kwalifikacji zawodowych uzyskanych za granicą

Nowelizowane przepisy rozszerzają także możliwości uzyskania pobytu w celu udziału w działaniach kwalifikacyjnych (niem. Qualifizierungsmaßnahmen) na terenie Niemiec. Poprzednie 18-miesięczne zezwolenie na pobyt w celu przeprowadzenia działań dostosowawczych (§ 16 d ust. 1 AufenthG) będzie wydawane za pierwszym razem na okres 24 miesięcy. Ponadto będzie możliwość jego przedłużenia o kolejne 12 miesięcy do maksymalnego okresu pobytu na terenie Niemiec wynoszącego 3 lata. Taka regulacja umożliwi potencjalnym pracodawcom bardziej efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zwiększy elastyczność w kwestiach zatrudnienia pracowników.

Zatrudnienie dodatkowe w okresie kwalifikacyjnym zostanie zwiększone z 10 godzin do 20 godzin tygodniowo. Dzięki temu przyszli wykwalifikowani pracownicy będą mogli łatwiej odnaleźć się na rynku pracy i znaleźć zatrudnienie.

Wdrożenie działań kwalifikacyjnych w Niemczech będzie miało na celu osiągnięcie pełnej równoważności zagranicznych kwalifikacji zawodowych z wymogami obowiązującymi na ternie Niemiec.

Nowa ustawa o imigracji wykwalifikowanych pracowników wprowadza w tym celu dwie nowe ścieżki dostępu:

 • wjazd i zatrudnienie w ramach partnerstwa na rzecz uznawania kwalifikacji (niem. Anerkennungspartnerschaft): partnerstwo na rzecz uznawania kwalifikacji będzie umożliwiać uzyskanie tytułu pobytowego w celu wykonywania pracy wymagającej określonych kwalifikacji oraz przeprowadzenia niezbędnej procedury uznawania kwalifikacji dopiero po wjeździe na teren RFN. W przeciwieństwie do poprzednio obowiązujących możliwości przeprowadzania działań kwalifikacyjnych, nowelizacja przepisów nie stawia wymogu wszczęcia procedury uznawania kwalifikacji, jak również posiadania decyzji o częściowej równoważności kwalifikacji przed wjazdem na teren Niemiec. Przyznanie wizy będzie wiązało się z obowiązkiem przyszłego wykwalifikowanego pracownika, jak również jego pracodawcy do złożenia po wjeździe do Niemiec odpowiedniego wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych oraz aktywnego udziału w procedurze uznaniowej. Podstawowymi wymogami dla partnerstwa w zakresie uznawania kwalifikacji będą stanowić, obok umowy o pracę, istnienie kwalifikacji zawodowych (niem. Berufsqualifikation), wiążących się z odbyciem co najmniej odbycia 2 lat szkoleń zawodowych lub uzyskania dyplomu uniwersyteckiego – z czego oba muszą być uznane przez odpowiednie państwo szkolenia – jak również znajomości języka niemieckiego na poziomie niemieckiego A2. Zezwolenie na pobyt będzie zazwyczaj wydawane na okres 1 roku i będzie możliwe jego przedłużenie do 3 lat.
 • regulacje dot. poprzedniego pobytu w celu jego uznania zgodnie z treścią § 16 d ust. 3 AufenthG:  w przypadku nieposiadania odpowiednich umiejętności – nie będą już obowiązywały w przyszłości. Osoby posiadające zawiadomienie o częściowej równoważności posiadanych kwalifikacji zawodowych, którym brakuje przede wszystkim umiejętności w zakresie praktyki zawodowej (niem. betriebliche Praxis) będą posiadały 2 możliwości uznania kwalifikacji zawodowych w Niemczech: w przyszłości – tak jak dotychczas – będą mogły albo wjechać do Niemiec w celu przeprowadzenia działań kwalifikacyjnych (§ 16 d ust. 1 AufenthG) lub wjechać do Niemiec w ramach partnerstwa uznaniowego (§ 16 d ust. 3 AufenthG w nowym brzmieniu).
 • wjazd do Niemiec w celu przeprowadzenia analizy kwalifikacji: osoby ubiegające się o uznanie kwalifikacji zawodowych, które zdaniem właściwego organu powinny przeprowadzić w Niemczech tzw. analizę kwalifikacji w celu ustalenia równoważności ich kwalifikacji zdobytych za granicą z niemieckimi wymogami, mogą na podstawie nowych przepisów otrzymać zezwolenie na pobyt na okres do 6 miesięcy. Jednym z wymagań będzie jednak konieczność udowodnienia znajomości języka niemieckiego. Wymagana będzie znajomość języka niemieckiego co najmniej na poziomie niemieckiego A2.

Zatrudnienie specjalistów i pracowników

Specjalne przepisy dotyczące doświadczenia zawodowego: nowe regulacje rozszerzają zakres zatrudniania osób z wyraźnym doświadczeniem zawodowym. Znowelizowane przepisy znajdą zastosowanie do wszystkich nieregulowanych zawodów we wszystkich sektorach. Wymogiem dla osób z doświadczeniem zawodowym będzie posiadanie kwalifikacji zawodowych bądź dyplomu wyższej uczelni, które zostały uznany przez kraj ich zdobycia. W przypadku kwalifikacji zawodowych wymagany będzie co najmniej 2 okres szkolenia. Alternatywnie do kwalifikacji uznawanych przez państwo, pod pewnymi warunkami wystarczające są kwalifikacje uzyskane w niemieckiej izbie handlowej za granicą. Ponadto wymagane jest co najmniej 2 doświadczenie w wybranym zawodzie. Formalne uznanie kwalifikacji w Niemczech nie jest wymagane.

Dostęp do rynku pracy zostanie również ułatwiony specjalistom IT: wymóg związany z posiadaniem niezbędnego doświadczenia zawodowego zostanie zmniejszony do 2 lat (wcześniej 3 lat). Dyplom zawodowy lub dyplom wyższej uczelni nadal nie będzie wymagany. Ponadto – w celu uzyskania wizy – nie będzie już konieczne udowadnianie  znajomości języka niemieckiego.

Dostęp do rynku pracy dla asystentów pielęgniarskich z krajów trzecich: zgodnie z wprowadzanymi zmianami regulacji prawnych, dostęp do rynku pracy dla pracowników opieki zostanie uzupełniony o regulację dla pracowników opieki z krajów trzecich. Wszystkie osoby z krajów trzecich z wykształceniem pielęgniarskim trwającego poniżej 3 lat będą mogły być zatrudnione w sektorze zdrowia i opieki. Warunkiem takiego zatrudnienia będzie jednak konieczność posiadania odpowiedniego niemieckiego wykształcenia zawodowego w sektorze zdrowia i opieki bądź  posiadanie zagranicznych kwalifikacji z zakresu zdrowia i opieki, które zostały uznane w Niemczech.

Poszukiwanie pracy po szkoleniu w zawodach związanych ze zdrowiem i opieką: asystenci pielęgniarscy i opiekunowie z krajów państw trzecich (tj. spoza Unii Europejskiej), którzy ukończyli szkolenie w Niemczech, będą mogli w przyszłości ubiegać się o zezwolenie na pobyt w Niemczech w celu poszukiwania pracy. Zezwolenie na pobyt będzie wydawane na okres do 12 miesięcy i będzie mogło zostać przedłużone na okres do 6 miesięcy w przypadku wykazania posiadania środków do życia.

Zezwolenie na osiedlenie się wykwalifikowanych pracowników z zagranicy: zagraniczni wykwalifikowani pracownicy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt na podstawie § 18a, § 18b, § 18d lub § 18g AufenthG i nie ukończyli niemieckiego szkolenia zawodowego, jak również nie posiadają ukończonych w Niemczech studiów, otrzymają zezwolenie na osiedlenie się (niem. Niederlassungserlaubnis) w Niemczech już po 3 latach (wcześniej po 4 latach). Dodatkowo posiadacze Niebieskiej Karty UE jeszcze szybciej otrzymają zezwolenie na osiedlenie się – po 27 miesiącach pracy z Niebieską Kartą UE, a przy wystarczającej znajomości języka niemieckiego (poziom B1 wg niemieckich standardów) po nawet 21 miesiącach. W przypadku absolwentów studiów lub szkolenia zawodowego w Niemczech nadal obowiązują aktualne przepisy szczególne dotyczące zezwolenia na osiedlenie się. Zgodnie z nimi po 2 latach posiadania zezwolenia na pobyt w celu zatrudnienia jako „pracownik wykwalifikowany” (tytuł pobytu wydany na podstawie § 18a, § 18b lub § 18d AufenthG) można otrzymać zezwolenie na osiedlenie się.

Łatwiejsze łączenie rodzin w celu dołączenia do wykwalifikowanych pracowników na terenie Niemiec: jeśli małżonkowie lub małoletnie dzieci przeprowadzą się do Niemiec, aby dołączyć do wykwalifikowanych pracowników, w przyszłości nie będzie już wymagany dowód posiadania wystarczającej powierzchni mieszkalnej. Ponadto tacy fachowcy mogą również sprowadzić swoich rodziców i – jeśli małżonek również na stałe mieszka w Niemczech – teściów, jeśli otrzymają pozwolenie na pobyt po raz pierwszy w dniu 01.03.2024 r. lub później.

Pozwolenie na pobyt dla posiadaczy dotacji na rozpoczęcie działalności: w przyszłości pracownicy wykwalifikowani w rozumieniu § 18 ust. 3 ustawy o pobycie mogą otrzymać zezwolenie na pobyt na okres do 18 miesięcy w celu założenia firmy, jeżeli zostanie im przedtem udzielony na ten cel grant od niemieckiej organizacji naukowej lub organu publicznego.

Zatrudnienie studentów i stażystów

Rozszerzone możliwości zatrudnienia dla zagranicznych studentów: rozszerzono możliwości dodatkowego zatrudnienia dla obywateli krajów trzecich studiujących w Niemczech na podstawie wizy studenckiej. Dotychczasowy roczny wymiar czasu pracy wynoszący 120 pełnych lub 240 półdniowych dni roboczych (niem. Arbeitstage) zostanie zwiększony do 140 pełnych lub 280 półdniowych dni roboczych. Alternatywnie, nowe rozporządzenie umożliwia pracę jako praktykant studencki do 20 godzin tygodniowo. Wysokość wynagrodzenia i przedmiot zatrudnienia nie mają znaczenia. W przyszłości praca dodatkowa będzie możliwa również od samego początku podczas uczęszczania na kursy przygotowawcze.

Pobyt w celu poszukiwania miejsca na studia z perspektywą pracy: wjazd i pobyt w celu ubiegania się o przyjęcie na niemieckie uniwersytety jest nadal możliwy dla obywateli krajów trzecich (tj. spoza Unii Europejskiej). Nowością jest to, że teraz będzie można pracować w niepełnym wymiarze nawet do20 godzin tygodniowo, szukając jednocześnie miejsca na uczelni.

Rozszerzone możliwości pobytu w celu poszukiwania miejsca szkolenia: obywatele państw trzecich (tj. spoza Unii Europejskiej) będą nadal mogli wjeżdżać do Niemiec w celu poszukiwania miejsca szkolenia. Granica wieku dla potencjalnych kandydatów zostanie podniesiona z 25 lat do 35 lat, a wymagania dotyczące znajomości języka niemieckiego zostaną obniżone do poziomu B1 wg niemieckich standardów. Otwiera to szansę na poszukiwanie miejsca szkolenia przez większą grupę obywateli państw trzecich. Dotychczasowa maksymalna długość pobytu wynosząca 6 miesięcy zostanie zwiększona do 10 miesięcy. Ponadto osoby posiadające zezwolenie na pobyt mogą pracować w niepełnym wymiarze czasu pracy przez 20 godzin tygodniowo, a ich okres próbny będzie wynosił 2 tygodnie.

Rozszerzone możliwości pracy w niepełnym wymiarze godzin dla stażystów: dla osób odbywających kurs kształcenia zawodowego praca w niepełnym wymiarze godzin będzie możliwa w wymiarze do 20 godzin tygodniowo.

Krótkoterminowe zatrudnienie warunkowe

Zmiany w przepisach wprowadzają nową możliwość pracy krótkoterminowej dla obywateli państw trzecich (tj. spoza Unii Europejskiej), niezależnie od posiadanych przez nich kwalifikacji. Po ustaleniu przez Federalną Agencję Pracy (niem. Bundesagentur für Arbeit) popytu na określone kategorie zawodów – także w odniesieniu do niektórych sektorów gospodarki lub grup zawodowych – zainteresowani pracodawcy będą mogli ubiegać się o zezwolenie na pracę lub zatwierdzenie tytułu pobytowego dla pracowników z państw trzecich. Jest to przyznawane, jeśli. Zezwolenie zostanie przyznane przyznawane, w przypadku gdy:

 • pracodawca jest związany układem zbiorowym pracy, a pracownicy są zatrudniani zgodnie z obowiązującymi warunkami układów zbiorowych pracy,
 • pracodawca zobowiązuje się do pełnego pokrycia niezbędnych kosztów podróży,
 • planowane zatrudnienie nie będzie przekraczać 8 miesięcy w ciągu 12 miesięcy oraz
 • tygodniowy wymiar czasu pracy będzie wynosił co najmniej 30 godzin.

Dalsze zmiany przepisów migracyjnych w Niemczech od wczesnego lata 2024 r.

Wprowadzenie tzw. karty szansy do poszukiwania pracy

Karta szansy (niem. Chancenkarte) będzie dotyczyła pobytu w celu poszukiwania pracy na terenie Niemiec. Będzie można ją uzyskać na dwa sposoby – obywatele państw trzecich, którzy udowodnią pełną równoważność zagranicznych kwalifikacji i w związku z tym zostaną uznani za „wykwalifikowanych pracowników” zgodnie z § 18 ust. 3 niem. ustawy o pobycie (niem. Aufenthaltsgesetz), będą mogli uzyskać kartę możliwości bez spełnienia innych specjalnych wymagań. Wszyscy inni będą musieli przedstawić dowód posiadania zagranicznego dyplomu ukończenia studiów, co najmniej 2-letnich kwalifikacji zawodowych (uznawanych przez państwo w kraju szkolenia) lub kwalifikacji zawodowych wydanych przez niemiecką izbę handlową za granicą. Ponadto wymagana jest podstawowa znajomość języka niemieckiego (poziom A1) lub angielskiego (poziom B2).

Jeżeli powyższe wymagania zostaną spełnione, będą zbierane punkty za kryteria takie jak uznanie kwalifikacji w Niemczech, znajomość języka, doświadczenie zawodowe, wiek i powiązanie z Niemcami, a także kwalifikacje partnera życiowego lub małżonka nam towarzyszącego. Aby otrzymać Kartę Szansy, będzie musiało zostać zdobytych co najmniej 6 punktów.

Karta Szansy będzie wydawana maksymalnie na 1 rok, jeżeli w tym czasie będą zagwarantowane środki na utrzymanie. Karta będzie umożliwiać podczas pobytu w Niemczech możliwość pracy próbnej lub pracy w niepełnym wymiarze godzin nieprzekraczającego 20 godzin tygodniowo. Jeżeli nie będzie można uzyskać innego tytułu zawodowego na podstawie § 4 (§§ 18 do 21 AufenthG), mimo posiadania oferty pracy wymagającej kwalifikacji, Karta Szansy będzie mogła zostać przedłużona o kolejne 2 lata.

Rozporządzenie dotyczące Bałkanów Zachodnich

Rozporządzenie dotyczące Bałkanów Zachodnich otwiera dostęp do rynku pracy w Niemczech obywatelom Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Czarnogóry, Macedonii Północnej oraz Serbii w każdym rodzaju zatrudnienia w zawodach nieregulowanych. Obowiązywanie przedmiotowego rozporządzenia było pierwotnie ograniczone do końca 2023 r. Wraz z rozporządzeniem w sprawie dalszego rozwoju imigracji wykwalifikowanych pracowników rozporządzenie dotyczące Bałkanów Zachodnich zostanie przedłużone na czas nieokreślony. Od lata 2024 r. roczny limit wyniesie 50 000 zezwoleń wydawanych przez Federalną Agencję Pracy.

Co muszę zrobić, aby pracować jako robotnik wykwalifikowany w Niemczech?

Uznawanie kwalifikacji uzyskanych za granicą: ważne jest posiadanie uznanych lub bądź możliwych do uznania kwalifikacji zawodowych. Kwalifikacje można zwykle uznać, jeśli kształcenie trwało co najmniej 2 lata i jest uznawane przez państwo, w którym je uzyskano. W niektórych przypadkach wymagane niezbędne minimum szkolenia praktycznego (praktyki zawodowej). W niektórych przypadkach przed wjazdem do Niemiec należy złożyć wniosek o uznanie kwalifikacji zdobytych za granicą. W niektórych przypadkach wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych można złożyć po wjeździe do Niemiec.

Znajomość języków: Wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka, zwłaszcza przy wjeździe do Niemiec w celu odbycia stażu lub nauki, ale także w przypadku niektórych innych pobytów.


W przypadku jakichkolwiek pytań w sprawach związanych z zatrudnieniem i pracą na terenie Niemiec – w tym obywateli Ukrainy, Białorusi etc. zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail kontakt@kancelaria-pozniak.pl lub pod numerem telefonu +48 665 246 969.

Podziel się wpisem: