Wyższe opłaty sądowe od 21.08.2019 r.

opłaty sądowe 2020

Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego i nie tylko

Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w dniu 6 sierpnia 2019 r., wprowadza przepisy znacząco modyfikujące zasady prowadzenia sporu sądowego. Zmiany te dotyczą zarówno stron postępowania, ich pełnomocników, jak również i sądów i obejmują obok procedury cywilnej także zmiany w 8 innych ustawach, w tym w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Zmiany zaczną zasadniczo obowiązywać od 7 listopada 2019 r., jednakże niektóre przepisy – w tym regulacje dot. wysokości oraz sposobu obliczania kosztów sądowych –  w wejdą w życie już w dniu 21 sierpnia 2019 r.

Koszty sądowe na nowych zasadach

Znowelizowana ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przewiduje szereg istotnych zmian, w tym m.in.:
wprowadzenie odpłatność niektórych spośród czynności, które dotychczas były nieodpłatne (np. wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem lub oświadczenie o zmianie bądź rozszerzeniu powództwa w sposób, który powoduje wzrost wartości przedmiotu sporu)
– określenie wysokości opłaty stałej w sprawach o prawa niemajątkowe i niektóre prawa majątkowe w granicach od 30 zł do 10 000 zł
modyfikację katalogu opłat m.in. przez rezygnację z odrębnego uregulowania opłat stałych w postępowaniu uproszczonym i przyjęcie mechanizmu opłat stałych we wszystkich sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu bądź też wartość przedmiotu zaskarżenia nie przekracza 20 000 zł (powyżej tej wartości będzie nadal pobierana opłata stosunkowa wynosząca 5% wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia, ale nie przekraczająca 200 000 zł)
wprowadzenie zmiany wysokości opłat stałych, w szczególności tych najniższych, zastępując dotychczas obowiązujące różne stawki opłat w wysokości 30, 40, 50 czy 60 zł jedną stawką opłaty stałej w wysokości 100 zł
– wprowadzenie katalogu opłat dotyczących ochrony praw autorskich, prawa własności przemysłowej czy czynów nieuczciwej konkurencji
– wprowadzenie zasady, iż w razie zwrotu opłaty sądowej w sytuacjach wskazanych w ustawie opłatę zwracaną obniża się o kwotę równą opłacie minimalnej, czyli 30 zł oraz znosi obowiązek zwracania nadpłaty ponad opłatę należną, jeżeli koszt jej zwrotu przewyższa jej wartość

Opłaty w sprawach o prawa majątkowe

W sporach poniżej 20 000 zł opłaty będą wynosić od 30 zł do 1000 zł – zależnie od wartości sporu. W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu przekraczającej 20 000 zł opłata stosunkowa wyniesie 5%, ale nie więcej niż 200 000 zł:
– 30 zł – od wartość sporu do 500 zł
– 100 zł – w sporach o  ponad 500 zł do 1 500 zł
– 200 zł – w sporach o ponad 1 500 zł do 4 000 zł
– 400 zł – w sporach o ponad 4 000 zł do 7 500 zł
– 500 zł – w sporach o  ponad 7 500 zł do 10 000 zł
– 750 zł  – w sporach o ponad 10 000 zł do 15 000 zł
– 1000 zł – w sporach o  ponad 15 000 zł do 20 000 zł
– 5% wartości sporu – w sporach ponad 20 000 zł.

Opłata stała w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe będzie wynosić od 30 do 10 000 zł.

Wyższe koszty za zażalenia, apelacje oraz sprawy spadkowe

Z 40 zł do 100 zł wzrosną m.in. opłaty od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego, apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowania nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu oraz wniosku o zabezpieczenie dowodu.

Zmiany nastąpią też w opłatach od konsumentów, w sprawach o roszczenia wynikające z tzw. czynności bankowych. Dotąd opłaty w tego typu sprawach wynosiły 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1000 zł. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami w przypadku wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 pobiera się opłatę stałą w wysokości 1000 zł.

Z 50 zł do 100 zł wzrośnie opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku, sporządzenie spisu inwentarza lub odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Wzrosną również opłaty za wnioski dot. założenia księgi wieczystej – obecnie jest to 60 zł, po zmianach będzie to 100 zł. Tyle samo trzeba będzie zapłacić za wniosek o połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, odłączenie nieruchomości lub jej części, wpis ostrzeżenia, sprostowanie działu I-O lub inne wpisy. Wprowadzona zostaje opłata za usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności czy zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji. Jeśli wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia wyniesie ponad 40 000 zł opłata będzie stała tj. 2 000 zł.

Dwukrotnie więcej za pozew o rozwiązanie spółki

Wzrosną również opłaty od pozwu w sprawach o rozwiązanie spółki lub wyłączenie wspólnika ze spółki. Dotychczas opłata wynosiła 2 000 zł – po wprowadzonych zmianach opłata będzie wynosiła 5 000 zł. W takiej samej wysokości będzie opłata za pozew o uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub walnego zgromadzenia spółki, ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki, uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy lub stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy.

Możliwość komentowania została wyłączona.