Co to jest BDO i kiedy jest potrzebne?

bdo co to jest

BDO to oficjalny skrót od: „Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce Odpadami”, która zobowiązuje wielu przedsiębiorców do wpisu do Rejestru-BDO.

Obowiązek rejestracji w rejestrze BDO

Obowiązkiem wpisu do Rejestru BDO zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku są objęci przedsiębiorcy, którzy:

 • wytwarzają, transportują lub przetwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

Warto zaznaczyć, że obowiązek ten jest również nałożony na jednoosobowe działalności gospodarcze. Mogą to być m.in. salony kosmetyczne, niewielkie warsztaty samochodowe czy też księgarnie.

Brak rejestracji w systemie BDO może skutkować bardzo dotkliwymi karami nawet do 1 000 000,00 złotych, a za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny.

Wspomniany wyżej rejestr prowadzony jest przez Marszałka Województwa. Co istotne – system BDO rozróżnia miejsce zarejestrowania działalności od miejsca rzeczywistego prowadzenia działalności, w systemie trzeba ująć każdą z tych lokalizacji.

Nie wszystkie podmioty jednak podlegają pod obowiązek rejestracyjny.

Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach z 2012 roku wpisowi do rejestru nie podlegają:

 • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystuje odpady na potrzeby własne,

podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe wykorzystywane:

 • w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz,
 • do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
 • do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
 • do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
 • przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich.

Od tej ustawy są również wyjątki ujęte na przykład w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. Przedsiębiorca nie będzie musiał uzyskać wpisu do rejestru w BDO jako wytwórca odpadów, jeśli będzie wytwarzał tylko odpady w niewielkich ilościach ujętych we wspomnianym rozporządzeniu.

Obowiązek ten nie dotyczy również przedsiębiorców, którzy podpiszą stosowną umowę zawierającą zapis przenoszący obowiązek ewidencji opadów na osobę fizyczną, dla której świadczymy usługi z zakresu budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. W takim przypadku wytwórcą odpadów będzie podmiot, dla którego świadczy się usługę, a tak jak wspomniano wyżej osoby fizyczne nie podlegają obowiązkowi ewidencji odpadów.

BDO rejestracja: Kiedy i gdzie należy dokonać rejestracji?

Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis do Rejestru BDO przed rozpoczęciem działalności, która wymaga uzyskania wpisu na wniosek podmiotu.

Wniosek rejestrowy/aktualizacyjny/o wykreślenie należy złożyć przy użyciu formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, po zalogowaniu się na stronie internetowej: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/.

W momencie, w którym chcemy zarejestrować działalność w systemie BDO, pierwsze logowanie musi odbyć poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej np. poprzez Profil Zaufany lub e-dowód tak aby system automatycznie mógł sprawdzić i zaakceptować nasze dane.

Kto podlega pod obowiązek uiszczenia opłaty?

Opłacie rejestrowej i rocznej podlegają wyłącznie przedsiębiorcy:

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele
 • wprowadzający baterie lub akumulatory
 • wprowadzający pojazdy
 • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach
 • wprowadzający na terytorium kraju opony
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

W zależności od kategorii MŚP (sektor małych i średnich przedsiębiorstw), opłata roczna wynosi:

 • 100 zł – mikroprzedsiębiorcy,
 • 300 zł – pozostali przedsiębiorcy.

Ewidencja odpadów w systemie BDO

Od stycznia 2021 każdy przedsiębiorca który wytwarza, transportuje lub przetwarza odpady, wprowadza na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, produkuje lub importuje opakowania albo kupuje je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych), musi prowadzić ewidencję elektroniczną w systemie BDO oraz wystawiać KPO czyli kartę przekazania odpadów oraz w większości przypadków również KEO – kartę ewidencji odpadów.

W każdej z tych kart naszym obowiązkiem jest wpisanie m.in. wagi odpadów.

W KPO – musimy wpisać ogólną wagę wszystkich odpadów, które przekazujemy np. transportującemu odpady, zaś w KEO wpisujemy wagę jedynie dla pojedynczych odpadów, które wygenerowaliśmy.

Karty te są wymagane do prowadzenia własnej ewidencji, tworzenia sprawozdania rocznego oraz m.in. do przetransportowania odpadów do przetwórcy odpadów.

Dla przykładu:

Warsztat samochodowy wytworzył 2 tony odpadów jako wytwórca. Wystawia on KEO (na potrzeby własnej ewidencji) oraz KPO, dzięki któremu przedsiębiorca będzie mógł przetransportować swoje odpady do firmy, które je przetworzy.

Sprawozdawczość roczna

Do składania rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zobowiązane są podmioty, o których mowa w art. 73, art. 74a, i art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Do 15 marca każdego roku każdy przedsiębiorca ma obowiązek wygenerować sprawozdanie roczne na podstawie wytworzonych odpadów i/lub wprowadzonych produktów w opakowaniach za poprzedni rok kalendarzowy.

W sytuacji, w której podmiot nie wytworzył żadnych odpadów oraz produktów w opakowaniach jest on zobowiązany do złożenia tzw. sprawozdania zero do Urzędu Marszałkowskiego. Jednak obecnie system BDO nie posiada jeszcze takiej funkcji. Dlatego w takim wypadku należy zgłosić się do Urzędu Marszałkowskiego właściwego do miejsca prowadzenia działalności.


W przypadku jakichkolwiek pytań w kwestiach związanych z problematyką BDO zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail kontakt@kancelaria-pozniak.pl lub pod numerem telefonu +48 665 246 969.