Pomoc finansowa i dotacje dla przedsiębiorców w Niemczech z powodu epidemii koronawirusa

Dofinansowanie Niemcy koronoawirus

Wraz z ogłoszeniem pandemii z powodu koronawirusa SARS-CoV-2 rząd federalny Republiki Federalnej Niemiec przyjął szereg pakietów pomocowych, mających na celu uchronienie gospodarki przed skutkami spowolnienia gospodarczego.

Niniejszy wpis w dużym skrócie przedstawia główne rodzaje pomocy finansowej oraz ulg finansowych dla najszerszej grupy odbiorców tj. osób prowadzących działalność na własny rachunek, freelancerów i małych przedsiębiorstw zatrudniających do dziesięciu pracowników.

Natychmiastowa pomoc finansowa dla małych przedsiębiorstw i osób prowadzących działalność na własny rachunek

Rząd federalny podjął decyzję o natychmiastowej pomocy finansowej (udzieleniu dotacji – niem. Soforthilfe) dla osób prowadzących działalność na własny rachunek, freelancerów i małych przedsiębiorstw zatrudniających do dziesięciu pracowników, jak również osób wykonujących wolne zawody. Pomoc finansowa posiada postać jednorazowej dotacji i wynosi odpowiednio:
a) do 9 000,- EUR za okres 3 miesięcy dla maksymalnie 5 pracowników (ekwiwalent pełnego czasu pracy),
b) do 15 000,- EUR za okres 3 miesięcy dla maksymalnie 10 pracowników (ekwiwalent pełnego czasu pracy).

Przedmiotowa dotacja służy wsparciu prowadzonej działalności gospodarczej i ma na celu zapobieżenie tzw. niedoborom płynności finansowej (niem. Liquiditatsengpasse). Podstawą dotacji jest oświadczenie o pogorszeniu płynności finansowej prowadzonej działalności w okresie 3 miesięcy. Co ważne – dotacja ma na celu pokrycie bieżących wydatków rzeczowych i finansowych (np. czynsze komercyjne, kredyty na lokale operacyjne lub raty leasingowe). Oznacza to, że uzyskana dotacja nie może być wydatkowana na inne cele (np. zapłatę czynszu za prywatny lokal mieszkalny, zapłatę własnych składek na ubezpieczenie zdrowotne etc.). Należy także pamiętać, że wskazana dotacja może być kumulowana z programami pomocy poszczególnych krajów związkowych (landów).

Warunkiem wstępnym przyznania dotacji jest zapewnienie wnioskodawcy, że jego trudności ekonomiczne powstały w wyniku pandemii koronawirusa i zagrażają egzystencji przedsiębiorstwa (tj. oczekiwane przychody nie pokrywają bieżących kosztów działalności). Ponadto firma nie może znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej przed dniem 31.12.2019 r.
Celowe podanie fałszywych informacji lub nawet niedbałe wprowadzenie w błąd co do ww. okoliczności stanowi oszustwo (niem. Subventionsbetrugs) i podlega ściganiu z urzędu.

Rozpatrywanie wniosków i wypłata dotacji jest dokonywana przez poszczególne landy. Co ważne – wnioski o udzielenie dotacji można składać tylko do 31.05.2020 r.

Kredyty dla przedsiębiorców

Oprócz natychmiastowej pomocy finansowej dla małych przedsiębiorstw dostępne są także kompleksowe programy kredytowe dla komercyjnych firm każdej wielkości oraz dla przedstawicieli wolnych zawodów. W ramach programu kredytowego można wyróżnić 2 różne pakiety – KfW-Sonderprogramm 2020 oraz KfW-Schnellkredit 2020. Wskazane pakiety różnią się w głównej mierze wysokością i zakresem finansowania, a także docelowymi grupami odbiorców.

KfW-Sonderprogramm 2020

Program KfW-Sonderprogramm 2020 jest dostępny od 23.03.2020 r. a jego środki są niemal nieograniczone. Program ten jest dostępny dla komercyjnych przedsiębiorstw każdej wielkości oraz wolnych zawodów w dwóch wariantach: dla przedsiębiorstw istniejących do pięciu lat (jako ERP Start-up Loan Universal) oraz dla przedsiębiorstw istniejących powyżej pięciu lat (jako KfW Entrepreneur Loan).
KfW-Sonderprogramm 2020 charakteryzuje się niskimi stopami procentowymi oraz uproszczoną oceną ryzyka w przypadku pożyczek do dziesięciu milionów euro.

KfW-Schnellkredit 2020

W ramach KfW-Schnellkredit 2020 małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać kredyty na środki operacyjne i inwestycje (jednak nie na spłatę zadłużenia lub wykorzystanie linii kredytowej) do maksymalnej wysokości 25% rocznych obrotów w roku 2019. W przypadku KfW-Schnellkredit 2020 obowiązują następujące limity:
a) do 50 pracowników maksymalna kwota kredytu to 500 000,- EUR
b) powyżej 50 pracowników maksymalna kwota kredytu to 800 000,- EUR

Kredyty są udzielane – inaczej niż w ramach KfW-Sonderprogramm 2020 – na podstawie tzw. danych historycznych każdego wnioskującego przedsiębiorstwa. Oznacza to, iż sprawdzeniu podlegają takie parametry jak trudna sytuacja gospodarcza firmy na dzień 31.12.2019 r., wysokość obrotów, osiągnięty zysk czy liczba pracowników. Ponadto bank udzielający finansowania nie jest zobowiązany do przeprowadzania własnej oceny ryzyka. Nie jest wymagane także udzielenie jakiegokolwiek zabezpieczenia.

Kwestie podatkowe

Do najważniejszych zmian w kwestiach związanych z podatkami należą:
a) ułatwiona procedura odroczenia płatności należności podatkowych wymagalnych do dnia 31.12.2020 r.,
b) szybkie oraz łatwe zmniejszenie wysokości zaliczek podatkowych w przypadku osiągnięcia przez przedsiębiorstwo niższych dochodów w bieżącym roku obrotowym,
c) zaniechanie do dnia 31.12.2020 r. egzekucji należności podatkowych oraz dodatkowych opłat z tytułu nieterminowego regulowania podatków w przypadku dłużników bezpośrednio dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.