Koszty przekształcenia działalności w prostą spółkę akcyjną

działalność spółka PSA

Zarówno prowadzenie biznesu w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak również w formie prostej spółki akcyjnej posiada swoje wady i zalety (o zaletach prostej spółki akcyjnej tutaj). Bezsporne jest natomiast, iż z uwagi na niski kapitał zakładowy P.S.A. wynoszący tylko 1 złoty, prosta spółka akcyjna stanowi ciekawą alternatywę dla dla prowadzenia firmy właśnie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Oczywiście istnieje wiele różnic między obiema formami działalności, jednakże niezaprzeczalną zaletą P.S.A. w porównaniu do jednoosobowej działalności jest odpowiedzialność P.S.A. jako odrębnego podmiotu za zaciągnięte zobowiązania spółki.

Warto postawić sobie zatem pytanie jaki jest koszt przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w prostą spółkę akcyjną?

W niniejszym wpisie przedstawione zostaną główne koszty związane z przekształceniem jednoosobowej działalności w prostą spółkę akcyjną.

Ustalenia wartości bilansowej majątku

Procedurę przekształcenia rozpoczyna się od ustalenia wartości bilansowej majątku. Koszty związane z ustaleniem wartości bilansowej nie mają charakteru stałego i najczęściej uzależnione są od ilości oraz wartości poszczególnych składników majątkowych, a także skali prowadzonej działalności gospodarczej. Ustalenie wartości bilansowej zleca się najczęściej biegłemu rewidentowi, który posiada największe doświadczenie w tego rodzaju sprawach. Koszt takiego zlecenia jest różny i zaczyna się zazwyczaj od kwoty kilkuset złotych netto wzwyż.

Czynności notarialne oraz plan przekształcenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. art. 584 kodeksu spółek handlowych, plan przekształcenia jednoosobowej działalności w prostą spółkę akcyjną wymaga formy aktu notarialnego. Sam plan przekształcenia to koszt ok. 200,00 PLN.

Należy pamiętać, iż plan przekształcenia musi następnie zostać zbadany przez biegłego rewidenta. Ten wyznaczany jest przez właściwy sąd na wniosek przedsiębiorcy dokonującego przekształcenia. Sam wniosek związany jest koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 300,00 PLN. Do tego należy doliczyć jeszcze wynagrodzenie samego biegłego rewidenta, który dokonuje badania sporządzonego planu przekształcenia – jest to koszt zaczynający się najczęściej od kwoty 1300,00 PLN netto. Zaznaczyć należy, iż wysokość wynagrodzenia biegłego ustalana jest przez sąd i zależy od wielkości prowadzonej działalności oraz ilości tworzących go składników majątkowych.

Kolejną czynnością związaną z obowiązkiem uiszczenia określonej opłaty jest sporządzenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o zamiarze przekształcenia dotychczasowej jednoosobowej działalności gospodarczej w prostą spółkę akcyjną. Koszt sporządzenia takiego oświadczenia to ok. 250,00 PLN. Koszt ten wzrasta w przypadku, gdy w skład majątku jednoosobowej działalności gospodarczej wchodzi nieruchomość bądź pojazd mechaniczny. W takiej sytuacji konieczne jest zaktualizowanie w odpowiednich rejestrach danych podmiotu przekształcanego, co również może się wiązać z dodatkowymi opłatami.

Kolejnym wydatkiem związanym z opłatami notarialnymi jest sporządzenie umowy spółki. Obowiązujące przepisy stanowią, iż taka umowa musi mieć formę aktu notarialnego. Koszt poświadczenia umowy przez notariusza jest różny i zależy przede wszystkim od wartości wkładów wniesionych do spółki. Sam koszt wypisu aktu notarialnego wynosi natomiast 6,00 PLN za każdą rozpoczętą stronę.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Przekształcenie jednoosobowej działalności w prostą spółkę akcyjną może się wiązać z koniecznością uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Podatek ten wynosi 0,5% i jest pobierany przez notariusza przy sporządzenia aktu notarialnego.

Opłaty sądowe oraz opłata za ogłoszenie MSiG

Przekształcenie działalności w spółkę należy zgłosić na odpowiednim formularzu do właściwego sądu rejestrowego (Krajowego Rejestru Sądowego – KRS). Opłata od wniosku wynosi 500,00 PLN. Ponadto należy uiścić opłatę od ogłoszenia przekształcenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) – koszt takiego ogłoszenia jest uzależniony od ilości użytych znaków i wynosi zazwyczaj od 300,00 PLN do 400,00 PLN.

Opłaty związane z rejestracją VAT

Kolejną opłatą jest zgłoszenie spółki jako płatnika podatku od towarów i usług (VAT). Koszt takiego zgłoszenia to 170,00 PLN. Należy jednak pamiętać, iż nie każdy podmiot płatnikiem VAT, co oznacza, iż nie każdy pomiot jest zobowiązany do dokonania takiej rejestracji.

Koszty pomocy prawnej

W zależności od czasu oraz posiadanych środków finansowych możemy zdecydować się na powierzenie przekształcenia jednoosobowej działalności w prostą spółkę akcyjną kancelarii prawnej. Koszt takiego wsparcia jest różny i zależy nie tylko od samego nakładu pracy, ale również od regionu, w którym dany przedsiębiorca prowadzi swoją działalność. Wsparcie prawne będzie się odnosiło najczęściej nie tylko do sporządzenia samych dokumentów (np. umowy spółki, wniosków do KRS), ale także do koordynowania i „pilnowania” całego procesu, w tym kontaktu z biegłym rewidentem. To pozwala w większości przypadków zaoszczędzić zarówno czas, jak i nerwy.


W przypadku jakichkolwiek pytań w kwestiach związanych z problematyką przekształcenia prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej w prostą spółkę akcyjną zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail kontakt@kancelaria-pozniak.pl lub pod numerem telefonu +48 665 246 969.

Podziel się wpisem: