Pozew przeciwko spółce cywilnej

Pozew spółka cywilna sąd

Jednym z najczęściej występujących w obrocie „partnerów gospodarczych” jest spółka cywilna. Nie rzadko zdarza się więc, iż wykonana usługa bądź zakupiony na podstawie umowy towar, którego drugą stroną jest właśnie spółka cywilna, jest wadliwa i wymaga podjęcia stosownych kroków prawnych z wniesieniem powództwa włącznie.

W niniejszym wpisie omówiony zostanie przypadek związany z wniesieniem powództwa przeciwko spółce cywilnej.

Charakterystyka spółki cywilnej

Na wstępie zaznaczyć należy, iż spółka cywilna nie jest spółką w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Nie jest zatem ani spółką osobową, ani spółką kapitałową. Przepisy regulujące wszelkie kwestie związane ze spółką cywilną zawarte zostały w kodeksie cywilnym. Zgodnie z jego regulacjami spółka cywilna stanowi tylko umowę cywilno-prawną między dwoma lub więcej przedsiębiorcami. W odróżnieniu od spółek osobowych oraz kapitałowych spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej co oznacza, że podmiotem wszelkich praw i obowiązków są wspólnicy spółki (a nie sama spółka). Spółce cywilnej nie przysługuje status przedsiębiorcy – przedsiębiorcami są wyłącznie wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Pozew przeciwko spółce cywilnej

Jak wskazano wcześniej spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Oznacza to, iż każdy pozew złożony przeciwko spółce cywilnej będzie prawnie nieskuteczny.

W związku z powyższym pozew należy złożyć przeciwko wspólnikom spółki cywilnej. Z uwagi na konstrukcję odpowiedzialności za zobowiązania spółki cywilnej, adresatem roszczeń zawartych w złożonym pozwie mogą być zarówno wszyscy wspólnicy, jak również tylko niektórzy z nich. Związane jest to z tzw. solidarną odpowiedzialnością wspólników polegającą m.in. na:

  1. odpowiedzialności każdego ze wspólników całym swoim majątkiem za wszystkie zobowiązania spółki,
  2. możliwością skierowania roszczeń wobec wybranego wspólnika spółki cywilnej,
  3. rozliczenia ewentualnych roszczeń między wspólnikami (tzw. regres).

Pozwanie wszystkich wspólników spółki

Spółkę cywilną wyróżnia fakt, iż wszelkie prawa oraz przedmioty wniesione do spółki cywilnej stanowią tzw. współwłasność łączną wspólników. Pod pojęciem współwłasności łącznej rozumie się współwłasność, w której nie wyróżnia się udziałów. Współwłasność łączną regulują przepisy szczególne, które ją ustanawiają. Najbardziej typowymi podstawami współwłasności łącznej są małżeńska wspólność oraz poruszana w niniejszym wpisie wspólność majątku wspólników spółki cywilnej. Współwłasność łączna powstaje i ustaje z mocy prawa wraz z powstaniem i ustaniem wskazanych stosunków prawnych. W rzeczywistości  – zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku – nie jest to współwłasność, lecz de facto wspólność, ponieważ obejmuje daną masę majątkową a nie konkretną rzecz.

Powyższe oznacza, iż aby skutecznie dochodzić przysługujących nam praw z majątku wspólnego spółki cywilnej należy dysponować tytułem wykonawczym (tj. tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności) wydanym przeciwko wszystkim wspólnikom spółki. W przeciwnym razie – dysponując tytułem wykonawczym tylko przeciwko jednemu bądź części wspólników – będziemy mogli prowadzić postępowanie egzekucyjne jedynie wobec pozwanych wspólników. To z kolei niesienie ze sobą ryzyko, iż nasze roszczenie nie zostanie zaspokojone.

Na marginesie zaznaczyć należy, iż pozwanie wszystkich wspólników spółki cywilnej nie wiąże się z koniecznością ponoszenia wyższych kosztów w związku z obowiązkową opłatą sądową od wniesionego pozwu.


W przypadku jakichkolwiek pytań w kwestiach związanych z „roszczeniami przeciwko spółce cywilnej” zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail kontakt@kancelaria-pozniak.pl lub pod numerem telefonu +48 665 246 969.