działalność gospodarczaprzedsiębiorcy

Zmiana warunków umorzenia pożyczki 5000 zł?

pożyczka działalność 5000

Sejmowa komisja finansów publicznych wprowadziła do projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych (tzn. tarczy antykryzysowej 4.0) poprawkę przewidującą możliwość umarzania przez Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) pożyczki udzielone przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej.

Pożyczka 5000 zł dla przedsiębiorców

Warto przypomnieć, że o ww. pożyczkę w wysokości 5000 złotych mogą się starać:

  • mikroprzedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, a jednocześnie prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. oraz
  • mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Aktualne warunki umorzenia pożyczki

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 15zzd ust. 7 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wynikających z nich sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.) istnieje możliwość umorzenia pożyczki wraz z odsetkami. Należy jednak pamiętać, że warunkiem umorzenia otrzymanej pożyczki jest prowadzenie przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki i złożenie odpowiedniego wniosku o jej umorzenie.

Wniosek o umorzenie pożyczki należy złożyć do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) oraz zawrzeć w nim oświadczenie, że działalność gospodarcza była prowadzona przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Proponowane zmiany dot. warunków umorzenia pożyczki

Nowe brzmienie wspomnianego art. 15zzd ust. 7 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wynikających z nich sytuacji kryzysowych, zaproponowane w ramach tzw. tarczy 4.0 przez sejmową komisję finansów publicznych, wprowadza tylko jeden warunek umorzenia pożyczki. Mianowicie pożyczka wraz odsetkami zostaje umorzona, jeżeli mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Oznacza to, iż wykreślono warunek związany z obowiązkiem złożenia odpowiedniego wniosku o umorzenie udzielonej pożyczki w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP). Brak 2 warunku oznacza zatem, iż umorzenie pożyczki w wysokości 5000 zł będzie następowało z urzędu, tj. bez konieczności składania żadnego dodatkowego wniosku.

Ponadto przepisy przejściowe tzw. tarczy 4.0 przewidują, że opisana powyżej zasada umarzania będzie miała zastosowanie do pożyczek udzielonych przed wejściem w życie przepisów tarczy 4.0, a zawarte umowy będą podlegały modyfikacji z mocy prawa. Co więcej – przedsiębiorcy nie będą musieli dokonywać żadnych zmian w złożonych lub przesłanych do Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) dokumentach (umowach), jeżeli złożony przez nich wniosek o przyznanie pożyczki nie zostanie rozpatrzony do dnia wejścia w życie przepisów tarczy 4.0. Zgodnie z projektem ww. ustawy Powiatowy Urząd Pracy (PUP) będzie musiał jedynie zamieścić odpowiednią informację o zmianie przepisów w swojej siedzibie oraz na prowadzonej przez siebie stronie internetowej.

Podziel się wpisem: