Zwrot zapłaconego w Niemczech podatku budowlanego

zwrot Bauabzugsteuer Niemcy

Zgodnie z niemiecką ustawą o podatku dochodowym (niem. Einkommensteuergesetz – EStG) każda usługa budowlana wykonywana na terenie Republiki Federalnej Niemiec, której odbiorcą (zleceniodawcą) jest podmiot mający status przedsiębiorcy podlega opodatkowaniu tzw. podatkiem budowlanym (niem. Bauabzugsteuer).

Podatek budowlany – Bauabzugsteuer

Przypomnieć należy, iż na terenie Niemiec pod pojęciem usług budowlanych (lub robót budowlanych), które podlegają opodatkowaniu rozumie się każde działanie związane ze wznoszeniem, utrzymaniem, konserwacją, przebudową lub likwidacją obiektu budowlanego. Wskazany podatek wynosi obecnie 15% wartości wykonanych robót budowlanych (kwoty widniejącej na wystawionej fakturze). Potrącenie Bauabzugsteuer zostaje dokonane przez podmiot zlecający usługi budowlane z należności wynikającej z wystawionej faktury na wykonane roboty budowlane. Potrącona kwota zostaje przekazana przez zleceniodawcę na rachunek bankowy właściwego niemieckiego urzędu skarbowego (niem. Finanzamt). Oznacza to, że każde wynagrodzenie zleceniobiorcy wykonującego roboty budowlane zostaje przy wypłacie pomniejszone o 15%. Oznacza to, iż podmiot świadczący usługi budowlanej otrzymuje nie 100% a 85% przysługującego mu wynagrodzenia.

Niemiecki Freistellungsbescheinigung

Powyższy obowiązek podatkowy nie oznacza, iż w każdym przypadku potrącana będzie kwota w wysokości 15% z wystawionej faktury za wykonane roboty budowlane. W celu uniknięcia płacenia Bauabzugsteuer należy uzyskać tzw. Freistellungsbescheinigung. Jest to zaświadczenie wydawane przez właściwy niemiecki urząd skarbowy, które służy zwolnieniu świadczonych usług budowlanych z podatku budowlanego (§ 48d ust. 1 niem. ustawy o podatku dochodowym). Pozwala zatem otrzymać całość, a więc 100% przysługującego wynagrodzenia. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

Zwrot zapłaconego podatku budowlanego

Nieuzyskanie na czas wymaganego zaświadczenia o Freistellungsbescheinigung i konieczność pomniejszenia przysługującego wynagrodzenia o wskazane 15% nie oznacza jednak, iż pieniądze z tego tytułu zostały bezpowrotnie stracone.

Istnieje bowiem możliwość uzyskania zwrotu zapłaconego (potrąconego z wynagrodzenia) w Niemczech podatku budowlanego zgodnie z § 48c ust. 2 EStG. W tym celu najlepiej złożyć do dnia 31 lipca roku kalendarzowego, który następuje po roku w którym doszło do pobrania podatku budowlanego, odpowiedniego wniosku we właściwym niemieckim urzędzie skarbowym. Generalnie niemieckie przepisy przewidują termin 2 lat (tj. do dnia 31 grudnia), licząc od roku powstania obowiązku podatkowego, na złożenie wniosku o zwrot.

Zgodnie z § 48c ust. 2 zd 3 EStG wniosek należy złożyć na odpowiednim urzędowym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami i podpisać. Zwrot pobranego podatku budowlanego jest możliwy tylko w sytuacji, gdy nie występują żadne zaległości podatkowe podmiotu występującego o zwrot.

Przypomnieć należy, iż w przypadku przedsiębiorców z Polski właściwe na terenie Niemiec są 3 urzędy skarbowe. Dla nazw / nazwisk rozpoczynających się od litery A do G właściwy jest urząd skarbowy w Hameln (niem. Finanzamt Hameln), od litry H do L urząd skarbowy Oranienburg (niem. Finanzamt Oranienburg), od litery M do R – urząd skarbowy w Cottbus (niem. Finanzamt Cottbus), a od litery S do Ź – urząd skarbowy w Nördlingen z placówką w Donauwörth (niem. Finanzamt Nördlingen mit Außenstelle Donauwörth).


W przypadku jakichkolwiek pytań w kwestiach związanych ze zwrotem zapłaconego w Niemczech podatku budowlanego (Bauabzugsteuer) zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail kontakt@kancelaria-pozniak.pl lub pod numerem telefonu +48 665 246 969.