Treści generowane przez AI we własnych utworach

utwór, treści AI, sztuczna inteligencja

Bardzo szybki rozwój technologii powoduje, iż coraz częściej korzystamy i przede wszystkim wykorzystujemy treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI – artificial intelligence). Powoduje to, iż obrazy lub treści generowane przez sztuczną inteligencję wykorzystywane są przez autorów przy tworzeniu przez nich ich własnych dzieł stając się ich elementem, który nie jest możliwy do rozpoznania jako treść wytworzona przez SI.

W związku z tym powstają pytania, czy wykorzystując treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję w swoich własnych opracowaniach, tekstach etc. nie łamiemy żadnych regulacji (plagiat) lub nie jesteśmy zobowiązani do oznaczenia (wskazania) tych treści w jakiś konkretny sposób?

Treść generowana przez AI a utwór w rozumieniu prawa autorskiego

Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Wskazać należy, iż kluczową przesłanką w tej definicji jest pojęcie „działalności twórczej”. Jak wskazuje zarówno orzecznictwo, jak również literatura działalnością twórczą w rozumieniu prawa autorskiego jest wyłącznie działalność człowieka. Działalność twórcza nie dotyczy zatem działania maszyn, zwierząt, algorytmów, czy przyrody jako o siłach tworzących, ponieważ podmiotem prawa, w tym przypadku ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, może być tylko i wyłącznie człowiek. Wskazać należy, że również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie mogą być podmiotami tego prawa.

Powyższe oznacza, że treść wygenerowana przez sztuczną inteligencje nie jest utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Treść generowana przez algorytm a zarzut plagiatu

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych pod pojęciem plagiatu rozumie się przywłaszczenie sobie autorstwa albo wprowadzenia w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania. Pytanie, czy wykorzystanie treści wygenerowanej przez AI jako części własnego utworu stanowi plagiat lub inne naruszenie prawa w myśl art. 115 ust. 1?

Kluczowe jest tutaj również pojęcie utworu określonego w art. 1 ust 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Oznacza to, że przywłaszczenie „autorstwa” treści wygenerowanej przez sztuczną inteligencję (poprzez brak dokonania odpowiedniego oznaczenia, co wskazywałoby na pochodzenie takiej treści od innego autora) nie stanowiłoby plagiatu w rozumieniu art. 115 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ponieważ plagiatem nie odnosi się do treści nieobjętej ochroną prawa autorskiego.

Wskazać również należy, że obowiązujące przepisy odnoszące się do prawa cytatu (tj. art. 29 ustawy) nie znajdują zastosowania do sytuacji związanej z wykorzystywaniem wytworów sztucznej inteligencji we własnych dziełach. Przepisy o dozwolonym użytku (w tym o prawie cytatu) dotyczą bowiem wyłącznie korzystania z utworu chronionego prawem autorskim. Oznacza to, że naruszenie zasad regulujących dozwolony użytek (na przykład przez brak podania źródła wykorzystanej treści w ramach własnego utworu) w przypadku wykorzystania z utworu nie objętego ochroną prawa autorskiego, nie będzie stanowiło naruszenia przepisów.

Konsekwencje wykorzystywania treści generowanych przez AI

Obowiązujące przepisy nie regulują obecnie konsekwencji wykorzystywania treści generowanych przez sztuczną inteligencję. O konsekwencjach można jednak mówić w przypadku np. pracowników naukowych, którzy mogliby ponosić z tego tytułu odpowiedzialność dyscyplinarną.


W przypadku jakichkolwiek pytań w kwestiach związanych z prawem autorskim zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail kontakt@kancelaria-pozniak.pl lub pod numerem telefonu +48 665 246 969.

Podziel się wpisem: