Podatek budowlany, czyli Bauabzugsteuer – co nie jest usługą budowlaną?

Freistellungsbescheinigung, podatek, budowa, Niemcy

Na blogu Kancelarii kilkukrotnie pojawiały się wpisy dotyczące problematyki podatku budowlanego, tj. Bauabzugsteuer. Wpisy dotyczyły m.in. pojęcia prac budowlanych, potwierdzenie posiadania zwolnienia z niemieckiego podatku budowlanego czy zwrotu zapłaconego w Niemczech podatku budowlanego.
W niniejszym wpisie zostanie wskazane czym nie są prace budowlane i kiedy podatek budowlany nie powien być naliczany i pobierany.

Usługi, które nie są uznawane za usługi budowlane

Usługi planowania i nadzoru są wyraźnie wyłączone spod definicji usług budowlanych (§ 13b ust. 2 nr 4 zd. 1 UStG). Obejmują one wyłącznie usługi projektowe (np. statyka, architektura, architektura krajobrazu i wnętrz, geodezja, kontrola i inżynieria budowlana), usługi laboratoryjne (np. chemiczna analiza materiałów budowlanych) oraz wyłączne usługi nadzoru budowlanego, weryfikacji rozliczeń budowlanych i przetargów, jak również przyznawania zamówień.

Przykłady i granica 500 EUR

a) dostawy materiałów (np. przez sprzedawców materiałów budowlanych lub sklepy budowlane), nawet jeśli dostarczający przedsiębiorca wykonuje przedmiot dostawy na zlecenie odbiorcy usługi, ale nie montuje go sam w budowli;
b) dostawy pojedynczych maszyn, które dostarczający przedsiębiorca montuje na fundamentach na zlecenie nabywcy. Jednak jeśli dostarczający przedsiębiorca sam wykonuje fundament lub urządzenie mocujące na miejscu, decyduje się zgodnie z zasadami zawartymi w punkcie 13b.2 ust. 4 UStAE, czy jest to usługa budowlana;
c) dostawy betonu: jeśli beton jest dostarczany i przez personel dostawcy jedynie zrzucany w odpowiednim miejscu budowli lub w osobne pojemniki, nie jest to dostawa usługi budowlanej, ale dostawa. Natomiast usługą budowlaną jest, gdy dostarczający przedsiębiorca fachowo przetwarza beton za pomocą własnego personelu;
d) dostawy wody i energii;
e) udostępnianie pomp do betonu i innych urządzeń budowlanych: udostępnianie urządzeń budowlanych jest usługą budowlaną, gdy jednocześnie udostępniany jest personel do prac zmieniających strukturę urządzeń budowlanych / budowli / nieruchomości. Do urządzeń budowlanych należą także duże maszyny, takie jak dźwigi lub maszyny samobieżne. Samo udostępnianie (wynajem) dźwigów – nawet z personelem – nie stanowi usługi budowlanej. Usługa budowlana nie występuje również wtedy, gdy zawartość usługi polega na dostarczeniu dźwigu na plac budowy, jego montażu i obsłudze oraz na przewożeniu dóbr na haku według instrukcji najemcy lub jego przedstawiciela. Podobnie nie jest usługą budowlaną, gdy dźwig budowlany jest wynajmowany z personelem, a materiały przemieszczane przez dźwig są mocowane przez personel zleceniodawcy lub łączone z budowlą, ponieważ nie zaangażowany jest personel wykonawcy usługi w strukturę budowli;
f) ustawianie kontenerów na materiały i biuro oraz mobilnych toalet;
g) wywóz materiałów budowlanych (odprowadzanie gruzu przez przedsiębiorcę odprowadzającego);
h) montaż stoisk targowych;
i) budowa rusztowań;
j) sadzenie roślin oraz ich pielęgnacja (np. drzewa, krzewy, kwiaty, trawnik) z wyjątkiem zazielenień dachów. Nie są uważane za usługi budowlane w związku z budowlą sadzenie ogrodów i ścieżek w ogrodach, o ile nie są tam budowane, naprawiane, modyfikowane ani usuwane budowle uznawane za główny element. Usługi budowlane nie obejmują także nasypywanie pagórków i zboczy oraz wykopów i zagłębień do kształtowania krajobrazu;
k) montaż i podłączanie oświetlenia oraz podłączanie urządzeń elektrycznych: natomiast instalacja systemu reklamowego i montaż oraz podłączanie systemów oświetleniowych, np. w domach handlowych lub halach fabrycznych, jest usługą budowlaną;
l) usługi oznaczone jako usługi zabezpieczenia ruchu drogowego: montaż, demontaż, utrzymanie i kontrola urządzeń ruchu drogowego, w tym blokady, znaki drogowe, sygnalizacja świetlna oraz oznakowanie czasowe, dostawa i instalacja przenośnych znaków drogowych, korzystanie z przenośnych tablic zaporowych oraz czyste wynajem urządzeń ruchu drogowego i ogrodzeń budowlanych). Natomiast oznakowanie końcowych znaków drogowych (tzw. białe znaki) oraz instalowanie znaków drogowych i urządzeń ruchu drogowego, które pozostają trwale na obszarze publicznego ruchu drogowego, jest usługą budowlaną, jeśli stanowi ona oddzielną usługę;
m) przekazywanie pracowników, nawet jeśli udostępnieni pracownicy wykonują usługi budowlane dla zleceniodawcy, niezależnie od tego, czy usługi są świadczone zgodnie z ustawą o przekazywaniu pracowników czy nie;
n) tylko sprzątanie pomieszczeń lub powierzchni, np. okien;
o) prace naprawcze i konserwacyjne na budowlach lub ich częściach, jeśli (netto) wynagrodzenie za pojedynczą transakcję nie przekracza 500 EUR. Usługi konserwacyjne na budowlach lub ich częściach, które mają wartość netto przekraczającą 500 EUR, można traktować jako usługi budowlane tylko wtedy, gdy są zmieniane, obrabiane lub wymieniane części;
p) badania przepuszczalności powietrza w budynkach, przeprowadzane zgodnie z § 6 EnEV i załącznikiem 4 do EnEV, ponieważ te usługi nie wpływają na strukturę budynku;
q) bezkosztowe zagospodarowanie własnych gruntów w celu sprzedaży; w takim przypadku mamy dostawę, a nie usługę budowlaną. Dotyczy to także sytuacji, gdy umowy z nabywcami są zawierane w momencie, gdy ci mogą jeszcze mieć wpływ na realizację i kształtowanie budowy – niezależnie od zakresu.


W przypadku jakichkolwiek pytań w kwestiach związanych podatkiem budowlanym (Bauabzugsteuer) zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail kontakt@kancelaria-pozniak.pl lub pod numerem telefonu +48 665 246 969.

Podziel się wpisem: