Roszczenia dodatkowe dochodzone pozwem

roszczenia w pozwie

Wielu przedsiębiorców nie jest świadomych, że obok należności głównej dochodzonej od dłużnika przysługuje im jeszcze prawo dochodzenia dodatkowych roszczeń związanych z dochodzoną należnością. Wspomniane roszczenia przysługują jednak tylko w sprawach między przedsiębiorcami tj. podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. W poniższym wpisie zostaną przedstawione w kilku słowach wspomniane dodatkowe roszczenia oraz sposób ich dochodzenia.

Jak zaznaczono na wstępie opisywane roszczenia dotyczą tylko podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Z tego powodu warto przypomnieć czym jest prowadzenie działalności. Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 3 prawa przedsiębiorców (ustawa z dnia 6 marca 2018 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 646). Zgodnie z nim działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Możliwość dochodzenia dodatkowych roszczeń związanych z należnością główną reguluje w głównej mierze ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 403). Jako transakcję handlową rozumie się mowę, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością (art. 4 pkt 1 ww. ustawy).

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

Zgodnie z ww. ustawą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych naliczane są w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych. Nie wchodząc w szczegóły oznacza to, iż wysokość tych odsetek wynosi 9,5% w skali roku.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych należą się w następujących sytuacjach:

  1. gdy strony transakcji handlowej nie przewidziały w umowie terminu zapłaty – w takim wypadku, wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, po upływie 30 dni liczonych od dnia spełnienia przez niego świadczenia, do dnia zapłaty;
  2. gdy strony transakcji handlowej oznaczyły w umowie termin zapłaty – w takim wypadku – z wyłączeniem transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny – wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: 1) wierzyciel spełnił swoje świadczenie oraz 2) wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie.

Jak obliczyć odsetki? Wartość odsetek to iloczyn wartości świadczenia głównego (tj. zaległej płatności), stopy odsetkowej (aktualnie 9,5 %) i ilość zaległych dni, dzielony przez 365 dni.

Koszty odzyskiwania należności w wysokości 40,- EUR

Obok odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych wierzycielowi przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40,- EUR przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności.

Ponadto obok ww. kwoty 40,- EUR wierzycielowi przysługuje również roszczenie o zwrot poniesionych kosztów odzyskiwania należności, które przewyższają kwotę 40,- EUR. Warto jednak pamiętać, że ta „nadwyżka” może być dochodzona tylko w uzasadnionej wysokości. Oznacza to, iż nie do każdego poniesionego kosztu będzie przysługiwało prawo zwrotu.


W przypadku jakichkolwiek pytań w kwestiach związanych z roszczeniami dodatkowymi zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail kontakt@kancelaria-pozniak.pl lub pod numerem telefonu +48 665 246 969.